De lotgevallen van Tom Sawyer

湯姆.索亞歷險記

   HOOFDSTUK XXIV.

   第二十四章

   Tom was ten tweede male de held van den dag,--het troetelkind der ouden van dagen, het voorwerp van afgunst der jeugd. Zijn naam werd zelfs door de drukpers onsterfelijk gemaakt, want hij werd eervol in het "Peterburgsche blaadje" vermeld. Er waren er zelfs, die in hem, indien hij aan de galg ontkwam, een toekomstigen President zagen.

   湯姆又一次成為眾人矚目的英雄——長輩們寵愛他,同伴們羡慕他。他的名字見了報,獲得了永生,鎮上的報紙大肆宣揚了他的事蹟。有些人相信,只要他不被絞死,將來總有一天會當總統。

   Zooals dat gewoonlijk gaat, koesterde de veranderlijke, onredelijke wereld Muff Potter aan haar hart en vertroetelde hem even dwaas als zij hem te voren had beschimpt. Doch aangezien deze gewoonte de menschheid eer tot lof dan tot blaam strekt, zou het onheusch zijn er haar een verwijt van te maken.

   那些喜怒無常、沒有腦子的人們,又像往常一樣,把莫夫·波特當作老夥計,對他非常親密友好,那股熱情勁兒就和當初他們起勁地凌辱他一樣。但這種行為畢竟還是人類的美德,因此,我們還是不要去吹毛求疵吧。

   De eerstvolgende dagen waren voor Tom een tijdperk van onvermengd genot, maar zijne nachten waren vreeselijk. Het beeld van Injun Joe vervolgde hem in zijn droomen en de moordenaar stond gedurig voor hem, met verdelging in zijn oog. De knaap was er voor geen geld toe te bewegen om na zonsondergang de deur uit te gaan. De arme Huck verkeerde in denzelfden toestand van ellende en schrik, want Tom had den avond voor den rechtsdag de geheele geschiedenis aan den pleitbezorger verteld, en Huck was doodbang dat het uitlekken zou, dat ook hij in de zaak betrokken was, ofschoon de vlucht van Injun Joe hem de marteling gespaard had van op 's Hofs zitting getuigenis te moeten afleggen. Sedert Toms bezwaard geweten hem in den laten avond naar het huis van den advocaat gedreven had en deze het huiveringwekkend verhaal had ontwrongen aan lippen, die door de vreeselijkste en geheimzinnigste eeden gesloten waren geweest, had Huck zijn vertrouwen in de menschheid voor eeuwig verloren.

   湯姆白天過得神氣十足,得意洋洋,可晚上全是在恐怖之中度過的。印第安·喬老是出現在他的夢裡,而且目露凶光。天黑以後,無論多麼大的誘惑也無法吸引這個孩子再走出家門。可憐的哈克也處于同樣的不幸與恐怖之中。湯姆在開庭審理這個案子的頭一天,已經把全部事實經過告訴了律師。雖然印第安·喬的逃跑使他免于出庭作證,但是,他還是極度害怕,害怕自己與這個案子有牽連的事會泄露出去。可憐的小傢伙已經讓律師向他保證,要替他保守秘密,可那又有什麼用?湯姆的嘴原本已被可怕而莊嚴的誓詞封住了,後來由於受到良心的折磨,他便在夜晚去律師家,把那可怕的經歷抖露了出來。既然這樣,哈克對人類的信任就几乎蕩然無存了。

   Zoolang het daglicht scheen, maakte Muff Potters dankbaarheid Tom blijde dat hij gesproken had; maar zoodra de avond was gedaald, zou hij om alles gewild hebben dat zijn mond gesloten was gebleven.

   在白天,莫夫·波特的感謝使湯姆很高興自己能說出事實真相;可是,一到晚上,他就懊悔自己未能封住舌頭,守口如瓶。

   Het eene oogenblik bekroop hem de vrees, dat Injun Joe nooit gevat zou worden, en het andere beefde hij bij de gedachte dat het wel zou gebeuren. Het was hem alsof hij niet weder vrij zou ademen, voordat die man dood was en hij zijn lijk had gezien.

   有一段時間,湯姆惟恐印第安·喬永遠逍遙法外;另一半時間,他又害怕他被捕。他深深感到,除非等這個人死了,讓他親眼看見他那具屍體,否則,他將永無寧日。

   Geldsommen waren uitgeloofd, men had het land doorkruist, doch er werd geen Injun Joe gevonden. Op zekeren dag kwam er uit St Louis een van die alwetende, ontzagwekkende wonderen in menschengedaante, een agent van de geheime politie, hoofdschuddend en met een voornaam gezicht te St Peterburg en maakte dien kolossalen opgang, welke leden van dat verheven lichaam altijd maken. Hij kwam zeggen dat hij den "sleutel" gevonden had. Doch aangezien men geen "sleutel" wegens moord kon ophangen, bracht het bezoek van den grooten man weinig licht aan en voelde Tom zich al even bezwaard als vroeger.

   法院懸出賞,整個地區都搜遍了,可就是沒揪住印第安·喬。從聖路易斯那些神通廣大、令人敬畏的非凡人物中,派來了一名偵探。他四處調查,搖頭晃腦,看起來頗為不凡,還像他的同行們一樣,取得了驚人的進展。那就是說,他“找到了線索”。但是,你總不能把“線索”當作殺人犯拉來絞死。 所以在這位偵探完成任務回去之後,湯姆覺得和從前一樣,沒有安全感。

   De eene dag voor en de andere na ging voorbij, zonder dat hem het drukkend wicht van den angst werd afgenomen.

   漫長的日子一天、一天地熬過來,每過一天,這種恐懼的心理負擔就相應地稍稍減輕一點。